Naše činnosti

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.  kanalizačná prípojka je

 • kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady

 

Informácie a postupy

 • Zmluva  na odvádzanie a čistenie odpadových vôd  a zmluva o odvádzaní a čistení dažďových vôd (ďalej len „zmluva“) musí byť uzatvorená písomne. Zmluva je formulovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby všetkým odberateľom zaisťovala rovnaké podmienky.
 • Uzatvorenie zmluvy - postup
 • Vypúšťanie vôd bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo dažďových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou je neoprávneným vypúšťaním odpadových a dažďových vôd do verejnej kanalizácie.

Fyzické osoby – domácnosti (občania)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o odvádzaní odpadových a dažďových vôd:

 • Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • Zmluva o dodávke pitnej vody na odbernom mieste
 • Výmera plôch, z ktorých sa odvádza dažďová voda do verejnej kanalizácie

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odvádzania odpadových  a dažďových vôd:

 • formulár Zmena odberateľa na odbernom mieste

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

 • Vlastník nehnuteľnosti
 • Zástupca oprávnený konať v mene vlastníka – na základe dohody o plnomocenstve
 • V prípade podielových vlastníkov jeden podielový vlastník určený na základe písomnej dohody medzi podielovými vlastníkmi o plnomocenstve
 • V prípade smrti odberateľa najbližší príbuzný (dedič) – týka sa len ukončenia zmluvy

Ostatní - právnicke osoby (podnikatelia)

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o odvádzaní odpadových a dažďových vôd:

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Splnomocnenie overené notárom, občiansky preukaz - ak je k podpisu zmluvy oprávnená iná osoba ako konateľ
 • Zmluva o dodávke pitnej vody na odbernom mieste
 • Výmera plôch, z ktorých sa odvádza dažďová voda do verejnej kanalizácie

Podklady potrebné k odhláseniu sa z odvádzania odpadových a dažďových vôd:

 • formulár Zmena odberateľa na odbernom mieste

Oprávnená osoba k uzatvoreniu, ukončeniu zmluvy:

 • Štatutárny orgán, osoby vykonávajúce pôsobnosť štatutárneho orgánu (konatelia, spoločníci zapísaní v obchodnom registri, v ostatných registroch)
 • Zástupca oprávnený konať za právnickú osobu
 • Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne
 • V prípade smrti fyzickej osoby podnikateľa koná za neho správca dedičstva

Odberateľovi podrobné informácie k prehláseniu odberu poskytne pracovník v zákazníckom centre Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.