Naše činnosti

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd Stupava je osobitne chránený objekt, v ktorom sa

zabezpečuje čistenie komunálnych odpadových vôd a dažďovej vody z mesta. Je

to súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred

ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred

ich iným použitím.

 

Odpadová voda sa na ČOV Stupava čistí troma spôsobmi:

  • mechanicky (usadzovanie kalu)

  • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)

  • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)


 

Prevádzka zabezpečuje podmienky na ochranu životného prostredia pred

vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení a zneškodňovaní odpadovej vody,

s vyhovujúcimi hygienickými a pracovnými podmienkami a súčasne

s prihliadnutím na maximálne zvýšenie účinnosti čistenia.

 

Pri prevádzke jednotlivých strojov a zariadení sa rešpektuje požiadavka na

vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti. Vstup do areálu ČOV

Stupava je povolený len zamestnancom znalým prevádzky, ostatné osoby môžu

do objektu vstúpiť len v doprovode osôb menovaných vedením prevádzky.

V areáli zariadenia sa môžu pohybovať len zamestnanci prevádzkovateľa a

dopravcovia odpadov v doprovode zamestnanca znalého prevádzky a to po

dobu nevyhnutne potrebnú na vyloženie alebo naloženie nákladu.