Naše činnosti

1. Správa a prevádzka mestskej čistiarne odpadových vôd
2. Prevádzka verejnej kanalizácie II. kategórie